Kompetenta och engagerade lärare ger bra resultat

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo har under de senaste åren förbättrat skolresultaten för grundskolan. I årets Öppna jämförelser, som släpptes 12 december, tar kommunen ett kliv uppåt. Från plats 80 till 28 för kommunala skolor 2017.

Det finns många samverkande faktorer som har bidragit till det fina resultatet i årets öppna jämförelse - Alla är delaktiga i framgången.
Först och främst är givetvis elevernas insatser avgörande. Vi vet också, vilket all tillgänglig skolforskning visar, att pedagogernas kompetens och mötet mellan elev och pedagog är den viktigaste faktorn för en framgångsrik utbildningsverksamhet. I Hjo har vi väldigt kompetenta och engagerade lärare med ett genuint intresse för alla elever och deras utveckling. Detta bidrar till att vi bygger goda lärande relationer mellan elev och lärare som i sin tur skapar förutsättningar för bra skolresultat, säger Åke Malmeling, utvecklingschef.

Innevarande läsår arbetar vi systematiskt med att hitta kontaktytorna hela vägen från åk 1 upp till Komvux i form av kollegialt lärande i ämnesgrupper. Detta för att skapa en röd tråd mellan de olika årskurserna och stadierna för elever och pedagoger. Det är viktigt att inlärd kunskap i en årskurs får en naturlig fortsättning hela vägen. Det handlar om ett lagarbete där det kollegiala samarbetet inom de olika ämnena fokuseras. Hjo har också, i jämförelse med många andra kommuner, över tid haft hög andel behöriga lärare anställda i skolan, vilket givetvis skapar förutsättningar för en god kvalitet. Det är av vikt att Hjo har möjlighet behålla och attrahera kompetent personal fortsättningsvis i tider där tillgången på behörig personal generellt i landet minskar i oroväckande takt.

I Hjo har vi under en längre tid arbetet med att fler pojkar ska få behörighet efter avslutade studier från åk 9. Detta arbete har burit frukt och vi kan se att skillnaden mellan pojkar och flickor i Hjo har minskat de senaste tre åren. Problemet har lyfts i arbetslagen, ämneslagen, på föräldramöten och i klasserna. Samtal med eleverna om eget ansvar för sitt lärande, men också för det gemensamma lärandet i klassrummet har varit gynnsamt.

Det arbete som skolan i Hjo har gjort har gett resultat. Trots framgången saknas inte utmaningar. Öppna jämförelsers redovisning av Skolinspektionens elevenkät visar bland annat att elevers upplevda trygghet i skolan är ett område som är viktigt att arbeta vidare med. Ett arbete i denna riktning har påbörjats i samarbete med forskare från Högskolan i Skövde. Detta arbete kommer att intensifieras under 2018 då stöd från Skolverket beviljats för detta ändamål. Ett annat utvecklingsområde är elevers läsförmåga. Språket är lärandets verktyg och god läsförmåga lägger grunden för lärandet i alla ämnen. Den satsning som gjorts och görs i förskolan samt förskoleklassen i detta syfte kommer under innevarande läsår att få sin fortsättning i grundskolans lägre åldrar samt fritidshemsverksamheten.

Fakta om Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser – Grundskola 2017 samlar SKL (Sveriges kommuner och landsting) centrala nyckeltal om grundskolans resultat och resurser. Syftet är att ge huvudmännen ett bra underlag för analyser och utveckling av skolan.

Årets Öppna jämförelser fokuserar på hur stor andel av eleverna som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och hur denna andel skiljer sig mellan kommuner och mellan pojkar och flickor. Resultaten beskrivs också med hjälp av modellberäknade värden, där hänsyn tas till elevsammansättningen i skolorna. I rapporten kompletteras beskrivningen av kunskapsresultaten med uppgifter från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten om elevernas egen syn på skolan.

All information och data om Öppna jämförelser - Grundskola finns att hämta på SKL:s hemsida, https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html

För mer information kontakta:
Åke Malmeling
Utvecklingschef
telefon 0503-351 42