Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Telefon
0503-35337

Telefontider
07.30-15.00

Besöksadress
Skolgatan 3b

Öppettider
07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 34 Hjo

Människor som står i ring, taget underfrån

Varje år ska skolan upprätta en likabehandlingsplan. Detta görs i samråd med skolledning, personal och elever.

Lärcentrum, läsår 2020/2021

Fastställd september 2020 av

 • Skolledning
 • Personal
 • Elever

Upprättad: Ht - 2020

Utvärdering av Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling

Utvärdering av läsåret

 • Under läsåret har inte något fall av kränkande behandling förekommit.
 • Vi har haft kränkande behandling som en punkt på samtliga elevrådsmöten under året.
 • Nya elever har informerats om likabehandlingsplanen vid inledningen av terminerna.
 • Utvärdering har gjorts med elever och personal i slutet av vårterminen.

Främjande och förebyggande arbete innevarande läsår

 • Likabehandlingsplanen revideras och vidareutvecklas. Personalgruppen går igenom och uppdaterar planen efter läsårets slut.
 • Alla nyanställda samt nya elever informeras om Lärcentrums likabehandlingsplan.
 • Lärcentrums likabehandlingsplan görs tillgänglig för alla studerande via Vklass och Teams, även för externa utbildningsanordnare, på Lärcentrums hemsida.
 • Vid elevrådsmöten rörande Lärcentrums verksamhet finns möjlighet att lyfta fram indikationer på diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Elevskyddsombud ska utses inom på Lärcentrum (IM).

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Lärcentrum Hjo

Inom Lärcentrum i Hjo ska vi bemöta alla med respekt och ska anmäla om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling förekommer.

Mål

Alla studerande och personal ska behandlas med lika stor respekt oavsett:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Funktionsnedsättning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Ålder

Definitioner

Kränkningar av de studerandes värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.

Med diskriminering menas att en studerande missgynnas direkt eller indirekt av skäl som anges i ovanstående punkter.

Med trakasserier menas att någon studerandes värdighet kränks av skäl som anges i ovanstående punkter.

Med kränkande behandling menas handlingar som kränker någons värdighet. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, exempelvis fysisk och psykisk kränkning, och förekomma i alla sammanhang. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Utgångspunkten är alltid den utsatta personens subjektiva upplevelse, som avgör om handlingen eller beteendet är en kränkning.

Diskriminering innebär avsteg från principen om likabehandling t.ex. när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever.

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till t.ex. elevens kön eller religion.

Indirekt diskriminering kan ske då alla behandlas lika t.ex. om alla elever serveras samma mat så diskrimineras de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Den indirekta diskrimineringen är när man tillämpar en bestämmelse som verkar neutral men får en diskriminerande betydelse.

Arbetssätt

För att upptäcka fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling:
All personal ska vara observant och lyhörd och vid behov ta initiativ till samtal. Även de återkommande mentorssamtalen med de studerande möjliggör en kartläggning av eventuella fall. Alla är skyldiga att ingripa vid förekommande fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Åtgärder vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

 • Den som anser sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vänder sig till personal eller rektor. Utredning skall påbörjas snarast. Personal för in ärendet i systemet “Synpunkten” på Eira snarast.
 • Rektor kontaktar vårdnadshavare/god man om någon av de berörda ej är myndig, sedan arrangeras ett möte med den utsatta personen och den utpekade personen/gruppen för utredning och åtgärder sätts in. Om den utsatta personen inte vill träffa den utpekade personen/gruppen kan han/hon företrädas av annan person vid mötet. Den utsatta personen erbjuds en stödperson.
 • Rektor försäkrar sig vid uppföljning av åtgärderna att det oönskade beteendet upphört. Om kränkningar har upphört efter 4 veckor avslutas ärendet. Om kränkningarna ej upphört, fortsätter arbetet på skolan så länge det behövs i syfte att skapa en trygg miljö för alla studerande.
 • Ärendet behandlas konfidentiellt. Dokumentation sker i systemet synpunkten och övrig dokumentation skall förvaras i elevakt alternativt i PMO om det rör IM elev.
 • Studerande/personal som utsätter någon för diskriminering, trakasse¬rier eller annan kränkande behandling kan bli föremål för åtgärder enligt lag, förordning och arbetsrätt.
 • Den som upptäcker att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer anmäler detta till personal eller rektor.

Rektors ansvar

 • Att varje år utarbeta, upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och de studerande.
 • Vidta åtgärder samt dokumentera bakgrund, åtgärder och uppföljning vid anmäld eller upptäckt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och göra en utredning.
 • Kontakta andra myndigheter vid behov.

Personalens ansvar

Då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks eller upptäcks ska akuta åtgärder vidtas och rapporteras in i systemet synpunkten och rektor skall informeras så att utredning kan påbörjas.

Rättigheter och skyldigheter

Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på;

 • FN:s konvention om barns rättigheter. Har sedan 1 januari 2020 skrivits in i lagen för att ytterligare förtydliga barns/ungas rättigheter.
 • Skollagen (2010:800) 1 kap. 5§ ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”
 • Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
 • Lgr 11 (2011) 1–2 kap.
 • Lgy 11 (2011) 1–2 kap.
 • Lvux 12 (2012) 1 kap.
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftat till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
 • Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden
 • Brottsbalken (1962:700) Strafflagarna i Brottsbalken gäller även skolan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen. I Brottsbalken finns inte kränkande behandling som särskilt begrepp eller brottsrubricering. Men kränkande behandling utgör inte sällan även brott enligt Brottsbalken, t.ex. misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal, sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp.
 • Diskrimineringslagen (2008:567) Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.