Öring i hela Hjoån

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

För 30-40 år sedan var Hjoån i mycket dåligt skick. Vätternöringens ursprungliga vandringsvägar hade skurits av när människan började utvinna kraft ur ån. Dalgången användes som soptipp och giftiga ämnen släpptes ut i ån. Idag är Hjoåns dalgång ett naturreservat med stor biologisk mångfald där både öring och harr kunnat återfå sina forna reproduktionsområden. Läs mer om den fantastiska förvandlingen!

Hjoån och Hjoåns dalgång är ett område av riksintresse för naturvården. Genom dalgången, som utsetts till ett Natura 2000 område, vindlar sig Hjoån fram. Delar av dalgången är även Naturreservat. Ån utgör ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde för bl a Vätterns öring, harr och flodnejonögon. Under långa tider har dock fiskarnas vandringsvägar skurits av och begränsats på grund av att flera dammar har byggts i dalgången. I början av 1960-talet var fiskreproduktionen obefintlig till följd förorening och dammbyggnationer.

Under de senaste årtiondena har ett stort antal fiskevårdsåtgärder genomförts och Hjo fiskevårdsområdesförening har varit en mycket viktig part i arbetet.

1991 revs resterna av Hammarsdammen ut.
2001 byggdes en fiskväg förbi Grebbans kvarn, som gjorde det möjligt för vätternöringen att vandra förbi Grebbans kvarn ända upp till Herrekvarn, strax nedströms väg 195.
Drömmen fanns dock att återskapa vätternöringens ursprungliga lekområden och göra det möjligt för fisken att nå hela den ursprungliga sträckan mellan Vättern och Mullsjön samt ut i bäckarna som mynnar ut i Hjoån eller i Mullsjön. 

Tack vare 2,7 miljoner kronor från Svenska Naturskyddsföreningens miljöfond kunde Hjo kommun i samarbete med Hjoåns Fiskevårdsområdesförening göra just detta. Man kallade projektet "Öring i hela Hjoån". Förutom att projektet leder till en ökad fiskproduktion och ökad biologisk mångfald, innebär det också att en del av beståndet är säkrat ovanför länsväg 195 vid en eventuell olycka med giftigt utsläpp. Öppnade fiskvägar är därför en garant för Hjoåns fauna i framtiden.

kartan ser man vilka delar av vattenområdet som varit tillgängliga innan vi startade projektet Öring i hela Hjoån (markerat med blå färg) och vilka delar som blivit tillgängliga efter projektets genomförande (markerat med röd färg). 

Vandringshinder som ingår i projektet Öring i Hela Hjoån:

  1. Herrekvarn,
  2. Stampens kvarn
  3. Stämmorna (regleringen) vid Mullsjöns utlopp
  4. Dammrester i Smedstorpabäcken
  5. Kulvert i Ebbetorpabäcken
  6. Utrivning av tröskel 

I oktober 2013 invigdes fiskvägarna vid Herrekvarn och Stampens kvarn och tre år senare så var den stora invigningen vid Stämmorna. Äntligen kunde fisken vandra hela vägen från Vättern upp till Mullsjön!
Att uppnå denna förvandling av Hjoån och Hjoåns dalgång var en hisnande tanke på 80-talet, men tack vare ett nära samarbete mellan föreningar, kommun och engagemang från lokalsamhället så har det blivit verklighet.