Öring i hela Hjoån

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Med hjälp av 2,7 miljoner kronor från Svenska Naturskyddsföreningens miljöfond återskapar Hjo kommun stora delar av öringens ursprungliga reproduktionsområde.

Bakgrund

Hjoån och Hjoåns dalgång är ett område av riksintresse för naturvården. Genom dalgången, som utsetts till ett Natura 2000 område, vindlar sig Hjoån fram. Delar av dalgången är även Naturreservat. Ån utgör ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde för bl a Vätterns öring, harr och flodnejonögon. Under långa tider har dock fiskarnas vandringsvägar skurits av och begränsats på grund av att flera dammar har byggts i dalgången. I början av 1960-talet var fiskreproduktionen obefintlig till följd förorening och dammbyggnationer.

De uppmärksammade fiskevårdsåtgärder som genomfördes i Hjoån redan 2001 gör det möjligt för vätternöringen att vandra upp till Herrekvarn, strax nedströms väg 195. Drömmen har dock funnits sedan länge att återskapa vätternöringens ursprungliga lekområden i hela Hjoån samt i bäckarna som utmynnar i Mullsjön. Ekonomiska resurser har dock saknats för att förverkliga drömmarna.

Projektbeskrivning

Med hjälp av 2,7 miljoner kronor från Svenska Naturskyddsföreningens miljöfond återskapar Hjo kommun stora delar av öringens ursprungliga reproduktionsområde i Hjoåns vattenområde. Arbetet genomförs i samarbete med Hjoåns FVO. Finansieringen genomförs tack vare försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

När projektet är slutfört kommer fisken att kunna nå hela den ursprungliga sträckan i Hjoån samt stora delar av bäckarna som mynnar ut i Hjoån eller i Mullsjön. Förutom att det leder till en ökad fiskproduktion och ökad biologisk mångfald, innebär det också att en del av beståndet är säkrat ovanför länsväg 195 vid en eventuell olycka med giftigt utsläpp. Öppnade fiskvägar är därför en garant för Hjoåns fauna i framtiden.

kartan ser man vilka delar av vattenområdet som är tillgängliga idag (markerat med blå färg) och vilka delar som kommer att bli tillgängliga efter projektets genomförande (markerat med röd färg). Det framgår också vilka åtgärder som ska genomföras.

Vandringshinder som kommer att åtgärdas under projektets gång:

  1. Herrekvarn,
  2. Stampens kvarn
  3. Stämmorna (regleringen) vid Mullsjöns utlopp
  4. Dammrester i Smedstorpabäcken
  5. Kulvert i Ebbetorpabäcken
  6. Utrivning av tröskel