Ändring av detaljplan för Kv Yxan m.fl.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kartbild som visar planområdets plats vid Silogatan

Syftet med planändringen är att ändra en mindre del av Silogatan till kvartersmark för industri. Med ändringen blir det möjligt för verksamheten på plats att åstadkomma ett förbättrat trafik- och produktionsflöde.

Just nu: Samråd

Eftersom ett fåtal grannar är berörda av ändringen föreslås en planprocess med så kallat begränsat standardförfarande. I en sådan planprocess finns det möjlighet att hoppa över granskningsskedet om förslaget kan godkännas av de berörda redan efter samrådet.

Förslag till ändring av detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planändringsförslaget har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Samrådstiden pågår 28 mars  - 18 april 2024 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 18 april 2024

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns. 

Skicka in synpunkter

Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo

e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Matilda Åslin
Planarkitekt
0503-352 33
matilda.aslin@hjo.se

Fysiska handlingar

Fysiska handlingar finns i Stadshuset och Kulturkvarteret. Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se eller via telefon tel nr 0503-350 00