Ändring av detaljplan för Knäpplan Södra

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Utsnitt av plankartan med redovisat ändringsområde

Byggnadsnämnden i Hjo kommun har med beslut 2024-05-21 § 51 antagit ändring av detaljplan för Knäpplan södra. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 maj 2024 och beräknas vinna laga kraft den 13 juni 2024.

Antagande

Syftet med planändringen är att höja nockhöjden för tvåvåningshus i det nordvästra delområdet på Knäpplan södra. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för såväl samråd som granskning. Synpunkter från granskningen är sammanställt i antagandehandlingens granskningsutlåtande. 

När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen. Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/ eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Överklagan skall vara inskickad senast 12 Juni 2024. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.