Underrättelse om granskning av ändring av detaljplan D154

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D154. Ändringen gäller fastigheten Eldaren1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad. Granskningstiden är 2019-02-08 - 2019-02-24.

I samband med ändringen justeras dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att bli två våningar för att motsvara befintlig huvudbyggnad. Även kulturhistoriska värden förtydligas i planbeskrivningen som ett underlag vid bygglovgivning. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010.

Granskningstid: 2019-02-08 – 2019-02-24

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A: vardagar 7.30–16.30.
Kulturkvarteret, Floragatan 1: 9–19 måndag – onsdag, 9–20 torsdag, 9–16 fredag, 10-13 lördag. Planförslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida: https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-planarbete/aktuella-planer/

Granskningen är det sista steget i planprocessen innan beslut om antagande fattas. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-02-24. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.