Samråd om Ändring av detaljplan för del av Söder 2:1 m.fl. (vid Varpet) i Hjo kommun (D100)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till Ändrad detaljplan för del av Söder 2:1 m.fl., beläget vid Mullsjöns södra strand, norr om länsväg 2879 Hjo-Korsberga.

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området. Enligt de föreslagna planbestämmelserna utökas byggnadsarean för bostadshus och komplementbyggnad. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 20 procent av tomtens areal. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

Samrådstid: 2021-04-16 – 2021-05-07

Samrådsmöte kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams den 26/4 kl 18.30

Anmälan skickas till charlotte.paulsson@hjo.se. Teams-länk och information skickas sedan till den angivna mailadressen.

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2021-05-07. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, telefon växel: 0503-350 00.

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden