Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan väster i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avses knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Granskningstiden är 2018-06-29 - 2018-08-19.

Planområdet är beläget i Hjo stads sydvästra del, väster om Knäpplans förskola. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som strategiskt utvecklingsområde och är delvis detaljplanelagt sedan tidigare (detaljplan D204). Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Granskningstid: 2018-06-29 - 2018-08-19

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30, vecka 28-33 stänger kontaktcenter 15.00 på fredagar och mellan vecka 31-33 hålls lunchstängt 12-13.
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet måndag  - fredag 10 – 18


Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2018-08-19. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson charlotte.paulsson@hjo.se eller planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.