Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. har vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta planförslaget för ny detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. Efter att beslutet överklagats till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och Miljööverdomstolen har detaljplanen vunnit laga kraft 2019-03-14.

Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall i anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 2879 Hjovägen. Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av planområdet föreslås få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhantering. Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och föreslås få markanvändningen gång- och cykelväg. Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i Översiktsplan 2010 som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras med att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt planförfarande.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson eller planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.