Antagande av ny detaljplan för del av kv. SPETTET

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun har med beslut 2020-11-03 Bn § 75 antagit en ny Detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 2020-11-11 och beräknas vinna laga kraft 2020-12-04.

Inom planområdet gäller idag markanvändningen Industri. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter inom det föreslagna planområdet samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010. 

Beslutet får med stöd av 13 kap 2 a § Plan- och bygglagen överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Ställ Ert överklagande till Mark- och miljödomstolen men sänd överklagandet till: Hjo kommun, Byggnadsnämnden, 544 81 Hjo Överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från anslagsdatum (senast 2020-12-02) Enligt 13 kap 11 § PBL får kommunens beslut endast överklagas:

  • av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inteblivit tillgodosedda,
  • om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden,
  • om beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Om Ni vill överklaga planen bör Ni i skrivelse tydligt ange vilket beslut som överklagas och skälen för överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer. Om Ni överklagar i egenskap av fastighetsägare, ange då även fastighetens beteckning.

Byggnadsnämnden