Antagande av ändring av detaljplan D154, Eldaren 1 i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden antog 2019-03-05 ändring av detaljplan D154. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2019-03-13 och beräknas vinna laga kraft 2019-04-04. Ändringen gäller fastigheten Eldaren 1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad. I samband med ändringen justeras dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att motsvara befintlig huvudbyggnad. Mellan granskning och antagande har den i granskningen föreslagna bestämmelsen om en och två våningars höjd ändrats och förtydligats genom en högsta nockhöjd för huvudbyggnaden och utformningsbestämmelser för tillbyggnaden.

Även kulturhistoriska värden förtydligas i planbeskrivningen som ett underlag vid bygglovgivning. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010.

Här kan du ta del av samrådsförslaget
Här kan du ta del av granskningsförslaget

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.