Aktuella planer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

Ta del av de planer vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning. Under Pågående planarbete kan du läsa mer om planer vi arbetar med just nu. Vill du titta på den detaljplan som gäller där du bor kan du gå till Gällande detaljplaner. 

  • Antagande av ändring av detaljplan D154, Eldaren 1 i Hjo stad

    Byggnadsnämnden antog 2019-03-05 ändring av detaljplan D154. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2019-03-13 och beräknas vinna laga kraft 2019-04-04. Ändringen gäller fastigheten Eldaren 1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad. I samband med ändringen justeras dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att motsvara befintlig huvudbyggnad. Mellan granskning och antagande har den i granskningen föreslagna bestämmelsen om en och två våningars höjd ändrats och förtydligats genom en högsta nockhöjd för huvudbyggnaden och utformningsbestämmelser för tillbyggnaden.

  • Samråd om ny detaljplan på Åran 2

    Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Detaljplanen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

  • Pågående planarbete

    Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.