Aktuella planer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

Ta del av de planer vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning.

 • Åsen 5:11 (Grebban)

  Hjo kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Åsen 5:11 (Grebban). Planområdet ligger vid norra delen av Grebban.

 • Vy över Hjo-Bengtstorp

  Granskning om ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl.

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändrad detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl. (D166+D178), beläget vid Mullsjöns västra strand, nordväst om länsväg 2879 Hjo-Korsberga. Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området.

 • Om detaljplaner

  En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

 • Processen att ta fram en detaljplan

  Att arbeta fram, förändra eller upphäva en detaljplan följer en viss rutin som styrs enligt plan- och bygglagen. Här kan du se hur planprocessen går till och läsa mer i PBL Kunskapsbanken på Boverkets hemsida.

 • Områdesbestämmelser

  Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning inom begränsade områden som inte har detaljplan.

 • Översiktsplan

  Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för hur marken, vattnet och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen