Aktuella planer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

Ta del av de planer vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning.

 • Ändring av detaljplan för Kv. Sågen

  Efter beslut i byggnadsnämnden (2023-04-25 §48) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra ytterligare utfart från fastigheten Sågen 8, för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell. Berörd fastigheten är belägen vid korsningen industrigatan/Sveavägen. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd.

 • Samråd för Yxan 7 (Silon)

  Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-11-23 §154) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för en ny detaljplan för Yxan 7 för att möjliggöra bostäder. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda och hanteras genom ett utökat förfarande.

 • Detaljplan för Viktoria 2 & 3

  Efter beslut i byggnadsnämnden (2020-11-03 §77) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för ytterligare en våning på ett befintligt flerbostadshus. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

 • Norr 3:59 (Utbyggnad av industriområdet mot länsväg 195)

  Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-08-25 §89) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för en ny detaljplan för norra delen av industriområdet. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda och hanteras genom ett utökat förfarande.

 • Detaljplan för fastigheten Gamla Rådhuset 11

  Efter beslut i kommunstyrelsen (2022-06-28 §58) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för bostäder på fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan södra)

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till Detaljplan för Knäpplan södra, del av Söder 3:43 Hjo stad. Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Utformningen av detaljplanen syftar till att säkerställa att bebyggelsen tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse i form av siktlinjer och utsiktsförhållande.

 • Om detaljplaner

  En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

 • Processen att ta fram en detaljplan

  Att arbeta fram, förändra eller upphäva en detaljplan följer en viss rutin som styrs enligt plan- och bygglagen. Här kan du se hur planprocessen går till och läsa mer i PBL Kunskapsbanken på Boverkets hemsida.

 • Områdesbestämmelser

  Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning inom begränsade områden som inte har detaljplan.

 • Översiktsplan

  Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för hur marken, vattnet och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen