Gräsytor förvandlas till blomrika miljöer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Jungfrulin på äng

På ett antal platser i Hjo omvandlar vi tidigare klippta gräsytor till blomrika miljöer eller så kallade slåtterängar. Tack vare statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får vi stöd att genomföra åtgärder under 2021-2022 för att gynna blommor och pollinerare.

Hjo kommun har identifierat 13 st tidigare klippta gräsytor i tätorten Hjo som är lämpliga att omvandla till blomrika miljöer eller slåtterängar för att gynna den biologiska mångfalden med fokus på pollinatörer. Totalt rör det sig om 41 500 kvadratmeter. Dessa ska långsiktigt förvaltas som slåtterängar för att på bästa sätt gynna pollinatörernas livsmiljöer.

På sensommaren slår vi många av våra slåtterängarna med lie eller häst och hässjar höet på gammalt vis, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Här hittar du våra slåtterängar

Ytorna är utspridda i tätorten, vissa ligger inbäddade i bostadsområden, andra ligger i stadskäman eller industriområdet. Om du är intresserad av att se samtliga ytor som ska omvandlas till blomrika miljöer kan du klicka här.

Maden – vår exempeläng

Maden är en centralt belägen äng intill Hjoåns dalgång (nedanför Ådalsvägen) som kommer att bli huvudäng och får symbolisera övriga ängsytor. Maden blir särskilt utmärkt och härifrån kommuniceras arbetet med blomrika miljöer/pollinerare i form av både permanenta visualiseringar och aktiviteter. 

På Maden har vi anlagt en mindre visningsrabatt för att besökare ska kunna lära känna arterna på ängen. Varje inventerad art märks med en artskylt för information och kunskapsspridning. En slagen stig ska slingra sig fram genom ängen till exempelrabatten för att locka människor att besöka ängen och inte enbart passera den. Stigen ska markera hur marken är allmän och visa på en lämplig rörelseriktning för upplevelse och för att inte skada artbestånd.

Maden får också en öppningsbar informationsbok, en så kallad "ängsbok". Ängsboken innehåller information om arbetet med blomrika miljöer och pollinerarnas betydelse.

Även om Maden får en särställning, så ses ängarna som ett nätverk som tillsammans berättar om skötsel, mångfald, kulturarv och miljökunskap. Alla ängsytor markeras med en informationsskylt som informerar om ängens roll.

På sikt är målet med projektet att på ett tydligare sätt knyta samman alla ängsytorna i en sammanhängande grönstruktur.

Aktiviteter under året

För att öka kunskapen om pollinatörernas betydelse kommer vi under 2021 och 2022 att lyfta fram slåtterängarna och pollinerarnas betydelse under några återkommande aktiviteter som bildar ett årshjul.

I augusti blir det Slåtterdag på ängen för Hjoborna och i september blir det Skördefest. Under vintern vilar ängen men under Nationella pollineringsveckan i maj lyfter vi återigen upp ämnet i kommunens kanaler och erbjuder en publik föreläsning (Bin i stan).

Genom att skapa stolthet och gemensamt ägarskap för projektet med Hjos slåtterängar tror vi att vi har större chans att nå framgång.

Varför är det viktigt att skapa blomrika miljöer för pollinerare?

Så mycket som 80 procent av städernas grönytor består av gräsmattor. Detta gör att staden blir som en öken för många småkryp som behöver nektar och pollen. Av landets 300 arter vildbin är idag 30% hotade eller nära hotade. De kan inte ersättas av tambin. Vissa pollinerare besöker bara få arter blommor, därför är det viktigt att det finns många olika blommor i landskapet. Genom att omvandla vissa gräsmattor till slåtterängar med blommande örter skapas mer gynnsamma miljöer för många insekter som är viktiga pollinerare. Dessa ytor slås efter blomning och höet tas sedan bort. 

Hjo kommun har gjort ett åtagande inom "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" som handlar om att skapa blomrika miljöer för pollinerare. Detta är ett led i arbetet.

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinerare. Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare.

  • Spara en del av trädgården som får vara lite ”vildare”, ju mer variation desto fler arter kommer trivas. Klipp inte gräset så ofta så hinner blommorna utvecklas och fröa av sig. Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng.
  • Odla blommor som bin tycker om och se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar.
  • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar.
  • Bygga insektshotell och humlebon.
  • Om du har sandig mark på din tomt, blotta en del av sanden så bin och andra insekter kan gräva sina bohålor.
  • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinerare.
  • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

Kortfilm om Hjo Slåtterängar

På en minut sammanfattar vi arbetet med Hjo Slåtterängar!