Kvalitet och Utveckling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Händer som formar ett hjärta

Vård och Omsorg ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på våra insatser.

Vad är kvalitet?

Det finns mycket tydliga kvalitetskrav i Socialtjänstlagen, LSS-lagen och i Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom har kommunfullmäktige fastställt värdighetsgarantier som gäller i Hjo kommun. Dessa kan du ta del av på denna sida. För att tydliggöra hur vi arbetar med kvalitetsfrågor inom Vård och Omsorg har vi tagit fram ett Ledningssystem för kvalitet.

Ständigt förbättringsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att man arbetar med ständiga förbättringar, både på individnivå, enhetsnivå och verksamhetsnivå. För att hela tiden bli lite bättre på att utföra vård och omsorg behöver vi lära oss av våra misstag och ta till oss vad våra brukare och patienter säger om kvaliteten. Detta gör vi genom att lyssna till synpunkter och klagomål, vara med i brukarundersökningar, jämföra oss med andra kommuner och arbeta aktivt med olika kvalitetsregister. Årligen sammanställer vi vårt kvalitetsarbete i en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse. Allt detta kan du ta del av på dessa sidor. 

 • Synpunkter och klagomål

  Vi välkomnar synpunkter för att kunna förbättra verksamheten ytterligare.

 • En gammal pappersrulle med ett rött band runt

  Värdighetsgarantier

  Värdighetsgarantierna är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun kan förvänta sig av vår verksamhet.

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

  Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende..

 • En röd tråd som formar ett hjärta

  Kvalitetsregister - bättre kvalitet i vården

  För att kunna utveckla och säkra vårdens kvalitet är Hjo kommun ansluten till ett antal nationella kvalitetsregister som BPSD, Senior alert och Svenska palliativregistret.

 • En gammal våg med skålar

  Jämför service

  Äldreguiden gör det enkelt för dig som söker äldreomsorg att jämföra kvaliteten i olika verksamheter.

 • Sekretess och tystnadsplikt

  Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom hela Vård och Omsorg.

 • Vård och Omsorgscollege

  VO-college är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningssamordnare.

 • Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård och Omsorg

  Varje år dokumenterar Vård och Omsorg det kvalitetsarbete som skett under året och drar lärdom av det för att bli ännu bättre i framtiden.

 • En gammal pappersrulle med ett rött band runt

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret gäller den vård och behandling som patienterna ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).