Avgifter enligt LSS

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

En växt bland mynt blir vattnad

I Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade står det att stödinsatser som ges enligt LSS ska vara avgiftsfria. Den enskilde ska inte ha någon merkostnad på grund av sitt funktionshinder.

Bostad med särskild service för vuxna

Den enskilde betalar ingen avgift för sin omvårdnad. Kommunen har rätt att ta ut avgift för mat, fritid och kultur. Kommunen har också rätt att ta ut hyra för bostaden. De avgifter som tas ut får inte vara högre än kommunens självkostnad.

I Hjo kommuns gruppbostäder för vuxna bekostar varje individ sin egen mat. Vid de tillfällen mat lagas i storgrupp delas kostnaden mellan individerna.

Om gruppbostaden anordnar en gemensam aktivitet så tas en skälig avgift ut för att täcka de gemensamma kostnaderna i samband med fritidsaktiviteten.

I övrigt är en bostad med särskild service för vuxna som vilken bostad som helst. Det innebär att den enskilde bär sina egna kostnader för personliga behov, fritid och resor.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen korttidsvistelse/korttidstillsyn enligt LSS. Däremot har kommunen rätt att ta ut avgift för mat, motsvarande självkostnadspris. Kostnaden för en heldag (inklusive frukost, lunch, middag och mellanmål) är 70 kr. 

Resor till och från Kortebo bekostas av den enskilde eller räknas som skolresor.

De som är på Kortebo debiteras en avgift för att bekosta de förbrukningsvaror och hygienvaror som kommunen tillhandahåller. Dygnskostnaden för detta är 5 kr.

Daglig verksamhet

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen Daglig verksamhet enligt LSS.

Däremot har kommunen rätt att ta ut avgift för mat, motsvarande självkostnadspris. Den som vill beställa en varm matportion från kommunens Centralkök betalar x kr för detta (år 2017). 

Resor till och från daglig verksamhet som sker inom ramen för daglig verksamhet av verksamhetens personal är kostnadsfria. För resor som Kollektivtrafikkontoret ombesörjer erlägger den enskilde en avgift motsvarande 25 % av ordinarie färdtjänsttaxa.

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS. Däremot kan kommunen behöva få ersättning av föräldrarna för utgifter som barnet/ungdomen har. Oavsett om ett barn är placerat i ett boende eller i ett familjehem så gäller att "föräldrarna är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden". Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet för att täcka livskostnader såsom mat, läkarbesök, mediciner samt till viss del resor. Om barnbidraget går till föräldrarna ska föräldrarna sköta barnens inköp av kläder, fickpengar och fritidsaktiviteter.

Personlig assistans

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen Personlig assistans enligt LSS.

Kontaktperson/Ledsagarservice

Den enskilde betalar ingen avgift för insatserna kontaktperson eller ledsagare. Däremot betalar den enskilde själv sina egna kostnader för mat, fikabesök och fritidsaktiviteter.