Familjerätt

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Personer som håller hand och tittar på en sjö

På Arbete- och socialtjänst kan du få hjälp med frågor som gäller familjerätt. Det kan gälla frågor om vårdnad, boende, umgänge, faderskap eller adoption.

Avtal

Vid en separation eller skillsmässa behöver föräldrarna komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, vart barnet ska ha sitt stadigvarande boende samt hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Om föräldrarna är överens i dessa frågor kan socialtjänsten hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

Samarbetssamtal

Om föräldrarna inte är överens erbjuder arbete- och socialtjänst samarbetssamtal. En förutsättning för att kunna hålla samarbetssamtal är att båda föräldrarna önskar detta.

Om en förälder inte vill genomföra samarbetssamtal eller om föräldrarna inte lyckas komma överens trots samarbetssamtal hänvisas föräldrarna till Tingsrätten.

Samarbetssamtal kan även hållas med syfte att förbättra eller behålla samarbetet kring sina barn efter en separation.

Vårdnad-, boende-, umgängesutredningar på uppdrag av Tingsrätten

När en förälder har vänt sig till Tingsrätten får socialtjänstens familjerätt ett uppdrag från Tingsrätten om att utreda vårdnad, boende och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet och att ge Tingsrätten ett bättre beslutsunderlag i frågan.

Socialsekreterare träffar då föräldrarna var för sig, gör hembesök hos vardera förälder när barnet är där, samtalar med barnet om de uppnått tillräcklig ålder och mognad och samtalar med referenter tex. skola, barnomsorg samt inhämtar uppgifter från socialregistret och polisens misstanke- och belastningsregister.

Utifrån inhämtade uppgifter gör socialsekreteraren en analys och en bedömning om vad som är bäst för barnet. Innan utredningen skickas till Tingsrätten får föräldrarna godkänna sina egna uppgifter samt ta del av utredningen i sin helhet. Föräldrarna har då möjlighet att lämna synpunkter eller ändra faktafel. Tingsrätten kallar sedan till en muntlig förhandling och därefter fattar rätten ett beslut genom en dom.

Faderskap/föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födsel ska faderskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av handläggare på socialtjänsten.

Ogifta föräldrar

Socialnämnden får via skattemyndighetens födelseavier vetskap om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskapet/föräldraskapet. När barnet är fött skickar socialtänsten ett brev till modern med information samt en kallelse om tid för att träffa handläggare.

Vid besöket bekräftas faderskapet/föräldraskapet genom ett skriftligt godkännande. Godkännandet bevittnas av två personer. En anmälan om gemensam vårdnad kan också göras i samband med bekräftelsen. Om detta inte görs står modern som ensam vårdnadshavare. (Du kan läsa mer om gemensam vårdnad och enskild vårdnad i länklistan till höger)

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgifter om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter av individ- och famljeomsorgen till skatteverket för inskrivning i folkbokföringen.

Gifta föräldrar

Om ni som föräldrar är gifta med varandra behöver ingen bekräftelse göras. Mannen i äktenskapet förutsätts då vara far till barnet och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad.

Adoption

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från socialnämnden.

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap men även ensamstående kan få adoptera. Mer information finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) hemsida. (se länk till höger)

Medgivande utredning

En medgivande utredning utförs av socialsekreterare på socialtjänstens familjerätt. För att socialnämnden ska starta en utredning krävs att de blivande föräldrarna är medlem i en adoptionsorganisation samt att de genomgått en föräldrautbildning.

Medgivande utredningen ska ge information om föräldrarnas uppväxt, utbildning och arbete. Deras relationer till egna föräldrar, syskon, släkt och vänner samt eventuella tidigare barn. Deras hälsotillstånd, egenskaper, intressen och fritid. Deras inställning i religions- och livsåskådningsfrågor samt kunskaper och insikter om adopterade barn och deras behov. De blivande föräldrarna behöver även inkomma med läkarintyg, utdrag ur socialregister och utdrag ur polisregister.

Socialsekreteraren gör efter utredning en bedömning om medgivande kan lämnas och beslutet tas sedan av Hjo kommuns individutskott.

Medgivandet gäller i två år. Om föräldrarna efter 2 år ännu inte hunnit få något barn måste de åter vända sig till socialnämnden och ansöka om ett nytt medgivande. Föräldrarna är även under denna två års period skylldiga att anmäla ändrade förhållanden tex. graviditet, sjukdom, ändrade bostads- eller arbetsförållanden till socialnämnden