Kommunfullmäktige

En klubba framför en stol med mikrofon

27 januari 2023

Kommun och politik

Hjo kommunfullmäktige håller ett extra sammanträde tisdagen den 31 januari 2023, kl 17.00 i Fullmäktigesalen, Stadshuset.

1.   Upprop
1.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
3.   Fastställande av dagordning
4.   Tilläggsanslag till investeringsbudget för 2023 för exploatering av Hjo Söder 6:1
      (Lundby)
5.   Fastställannde av tomtpris på etapp 1 av exploateringsområde Hjo Söder 6:1
      (Lundby)
6.  Valärenden
7.  Nya motioner att anmäla

Hjo den 24 januari 2023

Michael Kihlström         Thomas Lindberg
Ordförande                   Sekreterare

Fråga vid allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för allmänheten att under fullmäktiges möte ställa en fråga. Frågan ska vara inlämnad senast 45 minuter innan mötet startar - alltså kl 17.45. Vill du ställa en fråga kan du fylla i formuläret på länken nedan:

Frågeformulär