Funktionshinderenheten blir en del av Arbete och socialtjänst

Rullstolsburen tillsammans med assistenter.

28 april 2023

Stöd och omsorg

Från och med 1 maj flyttas funktionshinderenheten från Vård och omsorg till Arbete och socialtjänst.

Syftet med förändringen är att skapa en jämnare fördelning mellan verksamheterna Arbete och socialtjänst och Vård och omsorg samt att ge funktionshinderfrågorna större utrymme i verksamheten.

Genom att organisera funktionshinderenheten, dit även socialpsykiatrin hör, under Arbete och socialtjänst skapas bättre förutsättningar att anta den stora utmaningen kring samsjuklighet runt psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Möjligheter till att utveckla samarbetet mellan daglig verksamhet, socialpsykiatrins dagverksamhet och AME blir större och samtidigt ser vi möjligheter att utveckla och förfina arbetssätten avseende barn och unga med funktionsnedsättningar som parallellt är i behov av insatser från socialtjänsten, säger Charlotte Warling, verksamhetschef för Arbete och socialtjänst.

Brukarna påverkas inte

Brukarna ska inte påverkas negativt av att personalen byter verksamhetstillhörighet, snarare tvärtom

Det finns ett stort behov av att se över hur vi arbetar, bland annat inom socialpsykiatrin, så att vi kan möta de behov som finns på ett bättre sätt. Så förhoppningen är att förändringen ska gynna brukarna i slutändan, säger Charlotte Warling.

Den stora förändringen sker på chefsnivå och påverkar framför allt enhetscheferna inom funktionsnedsättning som dels får en ny chef, dels kommer ingå i en annan ledningsgrupp med nya kollegor.

Personalen kommer fortfarande arbeta med samma saker och jobba kvar på samma arbetsplatser som de gör idag, säger Charlotte Warling.

I linje med ny regering

Förändringen går också i linje med regeringens sammansättning av ministrar och ansvarsområden. I den nya regeringen finns numera en socialtjänstminister, Camilla Waltersson Grönwall, vars ministerpost inte har funnits tidigare. Under hennes ansvarsområden ligger både funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg. Därtill finns en särskild äldreminister med ansvar för äldrefrågorna.