Högt förtroende för kommunens verksamheter, anställda och politiker – resultatet av SCB:s medborgarundersökning

Illustration med texten "Vad tycker medborgarna i Hjo om sin kommun? SCB:s medborgarundersökning 2022"

20 december 2022

Kommun och politik

Hela 96,3 procent av Hjos invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Drygt 92 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt.

De här visar att vårt dagliga arbete ger resultat hos de vi är till för – invånarna, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Under hösten fick 1 000 personer i Hjo möjlighet att svara på SCB:s medborgarundersökning. 42 procent svarade, vilket gav oss den tredje högsta svarsfrekvensen i landet. Stort tack!

Medborgarundersökningen förändrades 2021, därför har vi inga tidigare resultat att jämföra med. Däremot kan vi jämföra oss med rikssnittet.

Positiva till förskola, äldreomsorg och socialtjänst

Generellt är resultaten för Hjo kommun högre än snittet i landet. Några områden där vi får positiva resultat är:

  • förskolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen och socialtjänsten
  • utbudet av ställen att träffas på för äldre
  • kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet
  • kommunens klimatarbete
  • inflytande och information om kommunens verksamheter

Högt förtroende för anställda och politiker

Hjo kommun har högt förtroende hos invånarna – både de anställda och politikerna. 74 procent tycker att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa (55 procent är snittet i Sverige). Och 75 procent tycker att politikerna arbetar för kommunens bästa (46 procent är snittet i Sverige).

Att förtroendesiffrorna för oss politiker och för de anställda är så höga är ett gott betyg till hela kommunen. Att många litar på de som styr ger bra förutsättningar, säger Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Bra betyg till skötsel av offentliga miljön

Resultatet i Hjo ligger över riksgenomsnittet på alla frågor om skötsel av den offentliga miljön, exempelvis skötsel av gator och vägar, badplatser och byggnader för kommunens verksamheter.

Det är verkligen glädjande siffror för oss som arbetar med att det ska vara både funktionellt och fint i Hjo, säger Anders Westermark, chef för Gata och park.

Mindre nöjda med störande trafik och öppettider för idrott- och motionsanläggningar

Några områden där invånarna är mindre nöjda är kollektivtrafiken, öppettider för idrotts- och motionsanläggningar, polisnärvaro och störande trafik.

Vi håller med om kritiken och arbetar vidare med det, säger Catrin Hulmarker.

Alla resultat på webben

Alla resultat finns på webbsidan Kolada.

Hjo kommun deltar i medborgarundersökningen vartannat år.