Förslag: Parkeringsavgifter i hamnområdet under sommaren

Parkerade bilar

17 mars 2021

HUVUDWEBB, Trafik och stadsmiljö

För att de som behöver transportera sig med bil lättare ska kunna hitta parkeringsplats har förvaltningen undersökt möjligheterna att införa parkeringsavgifter i hamnområdet under högsäsong. Ett förslag om att införa en parkeringsavgift under perioden 15 maj till 15 september presenteras för politiken i dagarna.

Sett utifrån stadens storlek och antal invånare så har Hjo jämförelsevis gott om allmänna parkeringar. Idag är all parkering på allmänna parkeringsplatser i Hjo avgiftsfri. Under sommartid ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter svårigheter att hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framförallt i anslutning till hamnen. Bland oss som bor i Hjo finns en stark tradition att ta bilen även vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala parkeringar ökar än mer under vår och sommarsäsongen. 

Huvudsyftet med förslaget till parkeringsavgifter under högsäsong i hamnområdet är att fler parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för dem som faktiskt behöver transportera sig med bil. På så vis ökar tillgängligheten till Hjo hamn. Långtidsparkerare får incitament att parkera längre ifrån hamnen och närboende får incitament att cykla eller gå istället. Det finns också exempel från andra kommuner som visar att parkeringsavgifter stimulerar handeln eftersom det blir högre omsättning på parkeringsplatserna. 

Av miljö- och klimatskäl samt hälsoskäl är det också viktigt att Hjo kommun försöker stimulera till mer klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång och cykel när det detta är möjligt. I dagens värld är det också naturligt att gående och cyklister tillåts ta mer plats i gaturummet. Om fler väljer hållbara trafikslag som gång och cykel minskar trafiken i centrum och då förbättras både luftkvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir mer attraktiv. 

Kan ni inte bara bygga fler parkeringar?

Ofta höjs röster för att skapa ännu fler parkeringsplatser med så central placering som möjligt för att öka tillgängligheten. Det är under en kort period av året när antalet besökare är stort som behovet av parkeringar ökar markant. Det är inte möjligt för en kommun med många sommargäster att iordningsställa parkeringsplatser med centralt läge för att täcka behovet under en kort period av året. För varje parkeringsplats krävs cirka 15–30 m2 av centralt belägen, attraktiv och värdefull mark. 

Ärendets gång

Kommunstyrelsen gav i december 2020 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att se över möjligheterna att införa parkeringsavgifter vid särskilt attraktiva lägen som exempelvis hamnområdet. Förslaget från samhällsbyggnad är att det införs en avgift i hamnområdet under perioden 15 maj till 15 september. Resterande del av året föreslås vara avgiftsfritt. Under arbetets gång har Samhällsbyggnadsenheten tagit del av synpunkter från butiker, restauranger, caféer och andra aktörer som har verksamhet i hamnen.  

Översynen presenteras för Tekniska utskottet den 16 mars och därefter ska politikerna i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ta ställning till förslaget.