Med siktet inställt på hållbart skogsbruk

Familj som promenerar i en skog

10 november 2020

HUVUDWEBB

Samhällsbyggnadsenheten har idag beslutat att avvakta med avverkning av skog på Högaliden för att möjliggöra för fortsatt dialog.

Hjo kommun äger totalt cirka 140 hektar skog och 90 av dessa finns på Högaliden. Vi bedriver skogsbruk i mycket liten omfattning men måste naturligtvis ta hand om den skog vi äger på ett bra sätt. Vår målsättning är bedriva ett hållbart skogsbruk och vi har därför inom ramen för ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” åtagit oss att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Detta är ett led i arbetet med att nå de svenska miljömålen. 

Under november månad har vi planerat att avverka ett 3,8 hektar stort område med granskog på Högaliden. Granarna, som är av sorten snabbväxande, planterades för 60 år sedan på jordbruksmark och området består därför av en homogen och relativt artfattig granskog. När snabbväxande gran blir gammal uppstår ofta problem med röta och träd av denna sort blir sällan äldre än 60 år. Den här typen av skog mår inte bra när den blir för gammal. Dessutom har vi fått in granbarkborre som vi hela tiden måste hålla efter. 

Vi har gjort bedömningen att granarna bör avverkas för att vi ska kunna ge området en nystart med rikare biologisk mångfald och större inslag av lövträd. Vår målsättning är att det ska finnas träd av varierande ålder och av olika arter så att en rikare biologisk mångfald främjas. Detta skapar bättre förutsättningar att bedriva ett långsiktigt, hyggesfritt skogsbruk.

Vi är måna om att ta hänsyn till att Högaliden är ett omtyckt rekreationsområde. Vi har, liksom tidigare när vi planerat åtgärder i skogen, haft möten med Hjo orienteringsklubb, Hjo Velicopedklubb, Friluftsfrämjandet och förskolan Ute för att informera om den planerade avverkningen. Vi har tillsammans med dem kommit fram till att spara en mindre del av skogsområdet där förskolan har sin lägerplats.

Under de senaste veckorna har många hört av sig med synpunkter, tankar och frågor kring avverkningen. Vi har tagit del av både Naturskyddsföreningens insändare i Hjotidningen fredagen den 6 november och en namninsamling i sociala medier. Den dialog vi haft har visat sig vara otillräcklig för att fånga in alla nödvändiga perspektiv. Därför har vi beslutat att avvakta med avverkningen för att samla in fler synpunkter, tankar och förslag. Det finns mycket kunskap hos våra invånare och den ska vi självklart ta tillvara för att hitta lösningar som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Använd gärna Synpunkten om du är en av dem som vill bidra till detta!

/Svante Andren,
Samhällsbyggnadschef