Budgetarbete inför 2021

gul vindflöjel i form av pil mot blå himmel

4 juni 2020

HUVUDWEBB, Kommun och politik

Nu är arbetet med 2021 års budget igång då kommunstyrelsen i onsdags ställde sig bakom förslaget till vårbudget. Läget är ansträngt men flera uppdrag har givits för att kommunen ska kunna möta kommande utmaningar.

Redan innan pandemin så visste vi att vi har en stor utmaning framför oss, bland annat på grund av vår demografi och en hög investeringsnivå. Vi ser också att våra skatteintäkter minskar samtidigt som behovet av vår verksamhet ökar. Därför anser vi det extra viktigt att ha en så god framförhållning som möjligt, säger kommunalråd Catrin Hulmarker.

I vårbudgeten ges bland annat särskilda uppdrag att se över organiseringen av kommunens administration och vilka uppgifter som utförs men det finns också uppdrag att se över hur skolans budget används i olika sammanhang. Man har även gett förvaltningen och de olika verksamheterna ett effektiviseringsbeting på 2,5 procent.

Det är viktigt att vi löpande ser över verksamheten och anpassar den till den ekonomiska verklighet vi lever i. Det är aldrig roligt att ge uppdrag om effektivisering men samtidigt är det nödvändigt för att säkerställa att vi använder våra skattemedel på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, fortsätter Catrin Hulmarker.

Förvaltningen kommer nu att arbeta vidare med de särskilda uppdrag som givits i vårbudgeten och ska återrapportera till kommunstyrelsen under hösten.

Det kommer bli ett gediget arbete där vi behöver vrida och vända på verksamheten för att se till att det vi gör stämmer överens med de prioriteringar vi behöver göra utifrån det ekonomiska läget. Kanske kan vi hitta nya smarta lösningar som gör att vi kan utföra vårt uppdrag ännu bättre, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.