Hur mår miljön i vårt närområde?

4 januari 2021

Bygga, bo och miljö

Hjo kommun har antagit Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som ska bidra till att vi når de svenska och regionala miljömålen. Men hur långt har Västra Götaland egentligen kommit i arbetet med miljökvalitetsmålen?

Länsstyrelsens senaste uppföljning visar att läget är allvarligt och att "vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer". Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfald. 12 av 15 mål uppnås inte till 2020.

Landshövding Anders Danielsson och Skogsstyrelsens regionchef Johanna From inleder årets miljömålsbedömning så här:

Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något miljökvalitetsmål det senaste året. Utsläppen av växthusgaser minskar inom flera sektorer i Västra Götaland men industrins utsläpp har ökat. Utvecklingen är oroande eftersom industrin står för en stor del av länets totala utsläpp.

Den regionala planen för transportinfrastruktur bidrar inte till klimatmålen. Genomgripande teknik- och systemskiften det kommande decenniet krävs för att de regionala klimatmålen ska kunna nås.

Inom många områden är åtgärdsarbetet otillräckligt. Den biologiska mångfalden på land hotas av en intensiv mark- och vattenanvändning och högt exploateringstryck. Arealen jordbruksmark fortsätter att minska och natur- och kulturvärden i odlingslandskapet blir allt färre.

Omställningstakten mot ett hållbart jord- och skogsbruk måste öka. Arbetet med anläggning och restaurering av våtmarker pågår men går för långsamt. Kommuner, näringsliv och markägare gör viktiga åtgärder men behöver ta ökad hänsyn vid planering och förvaltning av landskapet. Ett långsiktigt och stabilt natur- och kulturvårdsarbete är en annan förutsättning.

De marina områdena i Västra Götaland är starkt påverkade av människan. Många grunda kustområden är övergödda och har svaga fiskebestånd. En stor andel av länets vattenförekomster har otillräcklig status och det finns en övergödningsproblematik. 

Grön infrastruktur, geotekniska risker och goda ljudmiljöer får alltför sällan  genomslag i den fysiska planeringen. Mer samverkan och starkare styrmedel behövs på flera områden. 

Här kan du ta del av hela rapporten "Miljömålsbedömning 2020 Västra Götaland".

Läs mer om de regionala miljökvalitetsmålen