Grundskolans yngre åldrar övar på distansundervisning

Flicka studerar hemma framför dator med hörlurar.

16 december 2020

Corona Barn och utbildning

Terminens två sista dagar, 21-22 december, genomförs på distans även för förskoleklass och årskurs 1-6.

Övningen beror inte på att det skulle pågå någon smittspridning i verksamheten i dagsläget. Sjukfrånvaron ligger än så länge på en normalnivå inom samtliga årskurser. 

— Vi vill prova att undervisa på distans även för de lägre åldrarna så att både personal och elever känner sig lite tryggare om det skulle bli skarpt läge. Vi har tittat på några olika upplägg för detta och har landat i att terminens sista dagar är de bästa för att testa hur detta fungerar. I praktiken handlar det om en dag då den 22 december brukar vikas till skolavslutning, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Hemuppgifter snarare än fjärrundervisning

Nu pågår planering för hur detta ska genomföras på bästa sätt. Eleverna kommer i stor utsträckning få hemuppgifter snarare än lektionsundervisning via olika digitala plattformar. Elever i särskolan kommer dock att ha undervisning på plats och en dialog kommer föras med berörda vårdnadshavare under de kommande dagarna.

Några av de elever som är i behov av särskilt stöd omfattas inte av distansundervisningen i nuläget.

— Skolan har gjort en bedömning av vilka elever som fortsatt behöver komma till skolan för att klara sina studier. En särskild kontakt kommer tas med dessa elevers vårdnadshavare under veckan, säger elevhälsochef Annika Eclund.

— Vi hoppas att så många elever som möjligt kan genomföra detta hemifrån för att den här övningen ska bli så verklighetstrogen som möjligt, säger Mari-Louise Brage.

Fritidshemmen är fortsatt öppna

För de elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet eller av någon annan anledning inte kan vara hemma med sina barn kommer fritidshemmen fortsatt vara öppna. För att få tillgång till fritidshem under perioden av distansundervisning behöver vårdnadshavare snarast kontakta sitt barns klasslärare och meddela sitt behov. Fritidshemmens ordinarie personal kommer vid behov att förstärkas med grundskolans lärare. Även skolskjuts kommer finnas tillgänglig för de elever som är i behov av det.

Test av verksamheten

— Övningen blir också ett sätt att se hur vår verksamhet skulle klara en verklig stängning. Vi kommer kunna se hur behovet av omsorg ser ut och bättre kunna planera för hur vi ska dimensionera personal och lokaler om vi hamnar i ett skarpt läge, säger Mari-Louise Brage. 

Fler kan delta

Att undervisa på distans gör också att fler elever kan delta i undervisningen. 

—De elever som är hemma på grund av milda symtom eller för att en annan person i hushållet är konstaterad smittad av covid-19 kan fortfarande göra sina hemuppgifter även om de inte kan komma till skolan. På det viset blir eleven fortfarande delaktig i skolarbetet och får färre uppgifter att ta igen när hen kommer tillbaka, säger Mari-Louise Brage.

Praktisk information

Praktisk information finns att läsa i VKlass.