Vindkraftsparken i Fågelås och Eolus ändringsansökan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Ett hus bland äng och åker, med vindkraftverk bakom

24 september 2019

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Eolus vind AB har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om ändring av befintligt tillstånd. Ändringsansökan innebär att antalet vindkraftsverk minskar från 16 till 10 stycken samt att den maximala höjden ökar från 150 till 250 meter. Motivet för ändringsansökan är att på bästa sätt nyttja områdets vindtillgångar och bästa möjliga teknik som finns tillgänglig för förnyelsebar energiproduktion.

Bakgrund

I oktober 2013 beviljade Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation företaget Triventus Windpower AB tillstånd att uppföra och driva maximalt 16 stycken vindkraftverk med maximal höjd 150 meter i Fågelås i Hjo kommun. Området där vindkraftverken får byggas kan du se på bilden nedanför, där områdets avgränsning är markerat med rött.

När någon vill anlägga en större anläggning för vindkraft måste den kommun där vindkraftverken ska byggas tillstyrka att marken inom kommunens gränser används för detta. Kommunen behöver inte äga marken. Innan Triventus fick tillstånd 2013 att bygga 16 stycken 150 meter höga vindkraftverk tillstyrkte kommunfullmäktige i Hjo detta i mars 2011.

Byggnationen av vindkraftsverken är inte påbörjad och tillståndet har också övergått till ett annat bolag, Eolus Vind AB. Eolus har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om ändring av befintligt tillstånd. Ändringsansökan innebär att antalet vindkraftsverk minskar från 16 till 10 stycken samt att den maximala höjden ökar från 150 till 250 meter. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har gått mycket fort de senaste åren. Motivet för ändringsansökan är att på bästa sätt nyttja områdets vindtillgångar och använda bästa möjliga teknik som finns tillgänglig för förnyelsebar energiproduktion. Eolus har genomfört samråd med de myndigheter, organisationer och närboende som berörs för att samla in de synpunkter som finns på ändringen. De har också gjort ett antal undersökningar och utrett hur ändringen kan påverka människor, natur och miljö, en så kallad miljökonsekvensbedömning. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är den myndighet som beslutar om tillstånd och de ställer krav på att samråd och undersökningar genomförts. Representanter från Hjo kommun har deltagit i ett antal samrådsmöten där vi och Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, som är vår miljöförvaltning, har haft möjlighet att lämna synpunkter. Eolus Vind AB har nu lämnat in sin ansökan om ändring av befintligt tillstånd till Länsstyrelsen och Hjo kommun ska tillstyrka att Länsstyrelsen ger tillstånd att ändra befintligt tillstånd. 

Förvaltningens tjänstemän har förberett detta ärende och lämnat över ett förslag till beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om att tillstyrka eller inte tillstyrka på sammanträdet den 17 oktober. 

Varför ska Hjo kommun tillstyrka att Länsstyrelsen ger tillstånd?

Kravet på kommunal tillstyrkan finns i 16 kap. 4 § miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som godkänner Eolus miljökonsekvensbedömning och ger tillstånd. Kommunen ska endast tillstyrka att markområdet får användas för vindkraft. Kommunens beslut att tillstyrka bör grundas på de ställningstaganden som kommunfullmäktige gjort i Översiktsplanen, som du kan läsa här. År 2015 tog kommunfullmäktige beslut om ett tillägg till översiktsplanen, Hjo kommuns vindkraftsplan, som finns att läsa här

Varför föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ska tillstyrka att tillstånd ges?

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige tillstyrker att Eolus Vind AB får tillstånd enligt sin ändringsansökan. Motiven till detta är:

• Eolus har tillstånd att bygga 16 stycken vindkraftverk med maximal höjd 150 meter i området. Kommunfullmäktige tillstyrkte år 2011 att markområdet är lämpligt för vindkraft. Motivet till ändringansökan är att den snabba teknikutvecklingen möjliggör högre verk med effektivare energiproduktion.

• I översiktsplanen har kommunfullmäktige tagit ställning och intagit en positiv hållning till utbyggnad av vindkraft med hänsyn till klimat och miljö. I vindkraftsplanen är det aktuella området utpekat som ett prioriterat område för vindkraft. Detta innebär att kommunfullmäktige har tagit ställning till att området är lämpligt för vindkraft. 

• Området ingår också sedan 2013 i riksintresset för vindbruk. Det är Energimyndigheten som på uppdrag av regeringen tar fram områden på land och till havs som är riksintressen för vindbruk. Området har pekats ut för att det har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv. Du kan läsa mer om riksintressen för vindbruk här. Genom att kommunfullmäktiges år 2015 beslutade att anta vindkraftsplanen har Hjo kommun bekräftat det statliga anspråket på området.