Hjo kommunfullmäktige

Ordförandeklubba, träklubba

21 maj 2019

Kommun och politik

Hjo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 23 maj 2019, kl 18.30 i Lilla Park, Kulturkvarteret, för behandling av följande ärenden:

1.   Upprop
2.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
3.   Fastställande av dagordning
4.   Allmänhetens frågestund
5.   Frågestund

Information:
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisionen, om årets granskningar
Byggnadsnämnden

6.  Interpellation till KsBu:s ordförande angående målsättningen för Promise
     Hjo's verksamhet
7.  Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet
8.  Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2018
9.  Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 och
     fråga om ansvarsfrihet
10. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2018
11. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 och
      fråga om ansvarsfrihet
12. Valärenden
13. Nya motioner att anmäla 

Hjo den 15 maj 2019

Michael Kihlström     Thomas Lindberg
Ordförande              Sekreterare

Välkommen att delta på demokraticafé kl 18.00 samt lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!

 

Fråga vid allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för allmänheten att under fullmäktiges möte ställa en fråga. Frågan ska vara inlämnad senast 45 minuter innan mötet startar - alltså kl 17.45. Vill du ställa en fråga kan du fylla i formuläret på länken nedan:

Frågeformulär