Hjo kommunfullmäktige

Ordförandeklubba, träklubba

12 juni 2019

Kommun och politik

Hjo kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 19 juni 2019, kl 18.30 i Lilla Park, Kulturkvarteret, för behandling av följande ärenden:

1.   Upprop
2.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
3.   Fastställande av dagordning
4.   Allmänhetens frågestund
5.   Frågestund

Information:
Avfallshantering Östra Skaraborg
Byggnadsnämnden
Budgetuppföljning 2

6.  Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2018
7.  Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2018 och fråga om ansvars-
     frihet
8.  Kommunikationsstrategi för Hjo kommun
9.  Förslag till tillägg och revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-
     avgifter för Hjo kommun
10. Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet
11. Vårbudget för Hjo kommun 2020
12. Valärenden
13. Nya motioner att anmäla 

Hjo den 12 juni 1019

Michael Kihlström     Thomas Lindberg
Ordförande              Sekreterare

Välkommen att delta på demokraticafé kl 18.00 samt lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!

 

Fråga vid allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för allmänheten att under fullmäktiges möte ställa en fråga. Frågan ska vara inlämnad senast 45 minuter innan mötet startar - alltså kl 17.45. Vill du ställa en fråga kan du fylla i formuläret på länken nedan:

Frågeformulär