Hjo kommun tio i topp bland årets teknikkommuner!

Gatsoparmaskin

3 december 2019

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Hjo kommun ligger på sjunde plats av drygt 100 kommuner i årets SKL-undersökning av det som kallas kommunal teknik. Undersökningen omfattar skötseln av vägar, parker, återvinning och vatten & avlopp.

Stort tack till alla Er som deltog i undersökningen! Det är jätteroligt och extra kul att få ett kvitto på att våra invånare är nöjda med den service vi levererar, säger samhällsbyggnadschef Svante Andrén.

Det sammanställda resultatet handlar om fem områden inom den kommunala tekniken:

  • Vägstandard – Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar?
  • Snöröjning – Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen?
  • Parker – Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?
  • Vattenkvalitet – Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?
  • Avfall − Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall?

God standard på gator och vägar

Närmare fem av tio kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar, vilket är en större andel än motsvarande i Sverige som helhet. Ännu fler är positiva till standarden på gång- och cykelvägarna. Dessutom är närmare sex av tio kommuninvånare positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpningen sköts i kommunen. 

Välskötta parker och lekplatser

Nio av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts i Hjo. Dessutom är ungefär sju av tio positivt inställda till hur de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.

Vår stad är välskött!

Fler än nio av tio kommuninvånare  tycker att det är rent och snyggt på våra offentliga platser som torg och trottoarer.

Bra kvalitet på kranvatten

Kommuninvånarna är mycket nöjda med kvaliteten på kranvattnet. Hela 97 procent tycker att kvaliteten på dricksvatten är bra. Dessutom uppger 95 procent av de som svarat att de inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till sin bostad de senaste 12 månaderna

Välfungerande avfallshantering

När det gäller avfallshanteringen sticker vårt resultat ut. Hjoborna är på det hela taget mycket nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen. De känner sig också välinformerade om vikten av att lämna sitt farliga avfall på återvinningscentralen. 

Fakta om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes under perioden februari – april 2019 med ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Respondenterna har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval i åldern 18-74 år. Du kan läsa hela rapporten här