Hjo kommunfullmäktige 18 oktober

Ordförandeklubba, träklubba

10 oktober 2018

Kommun och politik

Hjo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 18 oktober 2018, kl 18.30 i Lilla Park, Kulturkvarteret, för behandling av följande ärenden:

1.  Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten
2.   Upprop
3.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
4.   Fastställande av dagordning
5.   Allmänhetens frågestund
6.   Frågestund
Information: Presentationsfilmer om näringslivet i Hjo
                       Räddningstjänsten Östra Skaraborg
7.   Anmälan av slutlig rösträkning och mandatfördelning
8.   Val av ordförande i kommunfullmäktige 2018-10-18 - 2022-12-31
9.   Val av vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-10-18 - 2022-12-31
10. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommun-
       fullmäktiges valberedning 2018-10-18 - 2022-12-31
11. Delårsbokslut 2018 för Hjo kommun och dess bolag
12. Revidering av avgiftstaxa för Vård och omsorg
13. Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark i Hjo kommun fr o m 2019-01-01
14. VA-taxa fr o m 2019-01-01
15. Valärenden
16. Nya motioner att anmäla

Hjo den 10 oktober 2018

Knut Indebetou     Thomas Lindberg
Ålderspresident     Sekreterare

Välkommen att delta på demokraticafé kl 18.00 samt lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!

 

Fråga vid allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för allmänheten att under fullmäktiges möte ställa en fråga. Frågan ska vara inlämnad senast 45 minuter innan mötet startar - alltså kl 17.45. Vill du ställa en fråga kan du fylla i formuläret på länken nedan:

Frågeformulär