Hjo kommuns prioriterade mål

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

gul vindflöjel i form av pil mot blå himmel

För att nå visionen och arbeta med utvecklingsområdena så innehåller 2021 års budget följande prioriterade mål:

Utvecklingsområde Boende

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.

Mål 2: Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.

Mål 3: Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god kvalitet i livets olika faser.

Mål 4: Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige.

Mål 5: Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet.

Mål 6: Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och ett eget arbete eller studier.

Mål 7: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun.

Utvecklingsområde Tillsammans

Mål 8: Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare.

Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.

Mål 10: I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.

Mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen.

Utvecklingsområde Levande Hjo

Mål 12: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet.

Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.

Mål 14: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling.

Utvecklingsområde Hållbarhet och natur

Mål 15: Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 

Utvecklingsområde Besökare

Mål 16: Hjo ska få fler besökare.

Utvecklingsområde Vättern

Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar.

Finansiella mål som syftar till att hålla ekonomin i balans

Mål 18: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

Mål 19: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden 

Mål 20: : Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska bibehållas eller öka under mandatperioden.