Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grundläggande för att samhället ska fungera. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta hänsyn till miljön.

Riket

Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och har länge verkat för hållbar industri. Vi har också ett innovationsfrämjande klimat. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara företag, industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Sverige behöver ställa om från en linjär och fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Ytterligare utmaningar är att skapa en transportinfrastruktur som stödjer fossilfria resor.

Hjo

Vad är Hjo kommuns roll i detta? Kommunen står för en stor del av samhällets infrastruktur, och det är också denna som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt. Under mål 6 har vi diskuterat infrastruktur för vatten och avlopp, men lika viktiga är infrastrukturen för kommunikation och infrastruktur för kollektivtrafik.

Kommunikation och infrastruktur

Goda kommunikationsmöjligheter, både fysiska och digitala, är idag ofta en grundförutsättning för företag och smarta arbetssätt. I Hjo finns en väl utbyggd infrastruktur för bredband, men när det gäller kollektivtrafik och närhet till kunskapscentrum så har vi större utmaningar. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik mellan Hjo och Skövde är god, men i övrigt är det svårt att resa med kollektivtrafik till närliggande kommuner. Hjo ligger relativt långt fram i utbyggnad av offentlig laddinfrastruktur, även om samtliga laddplatser är begränsade till tätorten.

Planarbete och upphandling

Ytterligare en förutsättning för hållbar industri är användning av mark i kommunen. Kommunen har planmonopol och måste se till att skapa plats och rätt förutsättningar för etablering och omvandling till hållbar industri. Kommunen kan med hjälp av upphandlingskrav styra utvecklingen mot innovation av renare och smartare teknik. Till exempel kan vi bidra till en hållbar tillväxt genom att ställa krav på hållbarhet i våra upphandlingar.

Relevant kompetens

En viktig koppling handlar om tillgången på den kompetens som behövs för att ställa om vårt samhälle till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Samtidigt har vi en utmaning när det gäller framtida kompetensförsörjning, både inom kommunens verksamheter och i det privata näringslivet. Vår placering i utkanten av Västra Götaland innebär utmaningar när människor, kunskap och företag dras till noderna i storstadsregionerna. Forskning visar att olika verksamheters förmåga till utveckling, innovation och tillväxt stärks av en regional miljö där tillgången på kunskap och kompetens är god. En viktig förutsättning är att unga människor klarar sin väg till utbildning och egen försörjning och blir anställningsbara med en relevant kompetens.

Genom samverkan med företag, andra organisationer och lärosäten i olika sammanhang sprids ny kunskap som kan bidra till innovationer och hållbara lösningar för samhället.

När det gäller företagsklimatet visar nyckeltal från SKR:s undersökning Insikt att det finns utmaningar när det gäller hur vi väl vi stöttar näringslivet när det gäller tillstånd och tillsyn.

Samband med andra mål

Mål 9 är tätt knutet till ekonomisk tillväxt (mål 8) i många delar och är en förutsättning för målet om hållbara städer och samhällen (mål 11). Om dessa två målområden genomförs rätt kommer det ha en stor påverkan på målet om hållbar produktion och konsumtion (mål 12).

Nästa mål: Minskad ojämlikhet