Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla människor som arbetar behöver ha anständiga arbetsvillkor, få en inkomst som det går att leva på och som eliminerar fattigdom samt främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Det handlar om att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel. För Sverige och andra utvecklade länders del är delmålet om att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring en utmaning. I målet ingår också att få till stånd en hållbar turism.

Riket

I Sverige har vi sedan länge hög sysselsättning och globalt sett goda löner och arbetsvillkor. Andelen kvinnor som yrkesarbetar är högst i EU och kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbetarna inom vård, skola och omsorg.

Trots detta finns det utmaningar med otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan kvinnor och män samt ohälsa kopplad till arbete. Även målsättningarna kring att öka andelen unga i jobb och skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar är utmaningar för Sverige. Vi har också tillsammans med andra utvecklade länder en stor utmaning i att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. En grundförutsättning för alla mål är att vi får en hållbar ekonomisk tillväxt. Hållbar för att skona de ekologiska och sociala delarna och tillväxt för att resurser ska lyfta samhället till högre nivåer med bättre förutsättningar för ett gott liv.

Hjo

I Hjo förvärvsarbetar drygt 80% av invånarna mellan 25 och 64 år, vilket placerar oss strax utanför gruppen med de 25% "bästa" kommunerna i Sverige. Hjo är en landsbygdskommun med begränsad arbetsmarknad och vi profilerar oss som en boendekommun. Vi är beroende av arbetsmarknaden i vårt relativa närområde.

Värdet av all produktion av varor och tjänster (bruttoregionalprodukt BRP) inom Hjo kommuns gränser är lågt jämfört med andra kommuner. En starkt bidragande orsak till detta är att utpendlingen till arbete jämfört inpendlingen är negativ, det är drygt 2 000 personer som pendlar ut och cirka 680 som pendlar in.

Hjo kommun är största arbetsgivare och vi konstaterade i målet kring jämställdhet att andelen heltidsarbetande är lågt, särskilt bland kvinnor. Mottagandekapacitet i kommunala verksamheter och privata företag när det gäller svaga grupper på arbetsmarknaden behöver öka och nyttan av mångfald i arbetslivet, för såväl företag, individ och lokalsamhälle, behöver synliggöras. Ett inkluderande arbetsliv som ser nyttan av mångfald är en framtida utmaning.

Hjo är också en utpräglad besöksort. Vi behöver därför fokusera på en besöksnäring som tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Målet är en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. Mål 8 kan dock inte betraktas enbart ur perspektivet för våra egna kommungränser. Vår konsumtion har stor påverkan på arbetsvillkor i andra länder. Att Hjo kommun ställer etiska krav vid upphandling och inköp av alla de slag bidrar till att få ett slut på barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden och kan istället skapa anständiga arbetsvillkor i andra länder.

Samband med andra mål

Mål 8 har starka kopplingar till följande mål:

Nästa mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur