Mål 5: Jämställdhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Jämställdhet

Målet om jämställdhet handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga samhällen.

Riket

Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad för kvinnor i åldrarna 20–64 år. Trots ett omfattande svenskt jämställdhetsarbete sedan länge har män som grupp fortfarande mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, vilket också bidrar till skillnader i sjukfrånvaro. För även hälsoskillnader finns. Kvinnor uppger sämre hälsa, medan män som grupp lever kortare. I Sverige har kvinnor ungefär dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i samtliga sektorer. Kommuner har högst sjukfrånvaro, möjligen på grund av hög andel kontaktyrken. Andelen män i välfärden är låg och mindre könsstereotypa studie- och yrkesval skulle också ge arbetsgivare tillgång till en bredare rekryteringsbas och ett större utbud av kompetens Män utövar det mesta våldet i samhället, både i det privata och det offentliga rummet. Kvinnor utsätts i högre utsträckning än män för våld i nära relationer, medan det i det offentliga rummet framförallt är män som utsätts.

Hjo

Den sammanfattande beskrivningen av hur det ser ut i Sverige gäller även för Hjo. Kvinnors mediannettoinkomst är lägre än mäns trots att en större andel av kvinnorna har eftergymnasial utbildning.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar, till exempel när det gäller kompetensförsörjningen. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar, samtidigt som befolkningen växer och andelen barn och äldre ökar. Gapet mellan tillgång på arbetskraft och efterfrågan på välfärdstjänster växer. Med en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, bland annat föräldraledigheten, skulle fler kvinnor kunna arbeta heltid. Det skulle minska behovet av nyanställningar inom välfärden och samtidigt leda till ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Andelen heltidsarbetande i den kommunala organisationen är 53%, vilket placerar Hjo bland de 25% ”sämsta” kommunerna i landet. Kvinnor har heltidsanställning i lägre utsträckning än män, 49% respektive 69%.

I Hjo tas en tredjedel av den ordinarie föräldrapenningen och drygt 40% av den tillfälliga ut av män. Detta placerar oss bland de 25% bästa kommunerna i Sverige.

Hjo kommun deltar också i arbetet med att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter till egen försörjning i andra länder genom att ställa krav på etisk konsumtion vid upphandling av varor.

Samband med andra mål

Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig, men också en förutsättning för att nå de andra målen. Jämställdhet är avgörande för hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor (mål 8), för att minska fattigdom (mål 1) och sociala ojämlikheter (mål 10).

Skolan är ett område som har flera jämställdhetsutmaningar, till exempel att flickor känner sig mer stressade än pojkar, att elevernas studieval är starkt könsbundna samt att pojkar presterar sämre än flickor (mål 4).

Kvinnor upplever mycket högre grad av otrygghet i det offentliga rummet än vad män gör (mål 11).

Nästa mål: Rent vatten och sanitet för alla