Mål 2: Ingen hunger

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Ingen hunger

Mat är en mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Fler och fler människor ska mättas. Om planeten ska räcka till för att ge tillräckligt med näring till en växande befolkning så krävs ett nytt sätt att framställa mat som är näringsriktig och tillräcklig för våra behov. Både svält OCH fetma är stora problem globalt och påverkas av hur god näringen är i maten vi konsumerar.

Riket

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna. I stället är det felnäring, ohälsosamma matvanor och en orimligt hög nivå av matsvinn som är utmaningarna. Ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet utgör riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Fetma fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland människor med sämre socioekonomiska förhållanden. Ett annat stort problem är undernäring bland äldre. Även ätstörningar är vanliga och ger allvarliga hälsoproblem.

Vi behöver reducera de negativa konsekvenserna av jordbruket på miljön. Detta inkluderar att förhindra jordförstöring, det vill säga att näringsämnen och mineraler urholkas från jorden, samt skogsförstörning. Sverige är också det land i Europa som har lägst självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. En hållbar produktion är central för att bibehålla näringsrika livsmedel och biologisk mångfald. Den svenska Livsmedelstrategins huvudmål är att främja närodlat, öka ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt främja de samt medvetna matval.

Hjo

Hjo delar de utmaningar som Sverige har. När det gäller ohälsosamma matvanor och fetma så tillhör Hjo dessutom den sämre halvan av de svenska kommunerna. 19% av invånarna har fetma. Hjo tillhör också de kommuner i Västra Götaland som 2018 hade högst andel överviktiga 4-åringar:

Eftersom målet handlar om livsmedelsförsörjning och att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion på sikt följs även andelen ekologiskt odlad åkermark upp. Hjo tillhör de 25% bästa kommunerna eftersom en tredjedel av jordbruksmarken odlas ekologiskt.

Samband med andra mål

Näringsrik kost är avgörande för hälsan (mål 3) och för att orka prestera i skolan (mål 4). Vatten är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion (mål 6). Klimatpåverkan (mål 13) leder till ökade perioder av torka vilket ger allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduktionen. Samtidigt bidrar jordbruket till ökade klimatutsläpp vilket ger en ökad övergödning och en negativ påverkan på vattenkvaliteten (mål 6 och mål 14) samt en utarmning av den biologiska mångfalden (mål 15). Det är därför avgörande att uppnå mer hållbara livsmedelsproduktionssystem.

Nästa mål: God hälsa och välbefinnande