Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Ekosystem och biologisk mångfald

På sikt påverkar bristen på biologisk mångfald förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada den biologiska mångfalden är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Att lyckas behålla den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten, luft, lagra kol och pollinera grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.

Riket

Sverige har svårigheter att uppnå detta mål. SCB skriver i sin senaste uppföljning: ”Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats och hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Störst är risken för arter som är i behov av jordbrukslandskap och marin miljö.”

Effektiviseringen av jordbruket har förändrat odlingslandskapet och lett till att ett stort antal arter är hotade. Inom jordbrukssektorn sker nu mycket forskning kring biologisk mångfald. En omfattande internationell studie visar att mindre åkrar och ökad mångfald av grödor utgör en underskattad och ändå betydande möjlighet för att bevara och återställa den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Som det svenska jordbruket ser ut idag är stora åkrar, där samma gröda odlas, ofta en nödvändighet för att få en god lönsamhet. Samtidigt betonar forskningsstudien att produktiviteten kan öka med en större biologisk mångfald, till exempel genom ökad pollinering. Att minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker är några av Sveriges utmaningar.

68% av Sveriges yta består av skog och trots lagstiftning är det svenska skogsbruket inte tillräckligt hållbart för att klara av miljömålet levande skogar till 2020. Att utveckla ett hållbart skogsbruk är därför högt prioriterat i Sverige.

Hjo

Kommunen kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Hjo är en av de kommuner i Sverige som har allra lägst andel skyddad natur inom kommunens gränser. Kommuner och regioner är också stora markägare och kan i den rollen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommunerna kan också ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

En aktuell fråga just nu är arbetet med att gynna pollinerare och påbörja arbetet med att hindra spridningen av invasiva växter. I Hjo finns idag inte någon kommunekolog eller annan utsedd person som har till uppgift att arbeta med naturvård, vattenvård, biologisk mångfald eller tillvaratagandet av ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Samband med andra mål

För att kunna avskaffa hunger och trygga livsmedelsförsörjningen genom främjande av ett hållbart jordbruk (mål 2), är det nödvändigt med ett hållbart utnyttjande av ekosystem och hållbart brukande av skog och mark. De landbaserade ekosystemen, såsom fotosyntes och rening i mark, skapar förutsättningar för att skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen så att vatten renas (mål 6). För att städer och samhällen ska bli hållbara (mål 11)behöver grönområden vara tillgängliga och säkra för alla i samhället. För att grönområden i städerna ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden måste de bestå av fungerande ekosystem.

Målet kopplar generellt till målet om god hälsa och välbefinnande (mål 3) då naturens ekosystem bidrar till rening av luft, mark och vatten samt att hög biologisk mångfald påverkar människors hälsa positivt. En tydlig intressekonflikt är att bevara den biologiska mångfalden och samtidigt tillåta uttag av naturresurser för ekonomisk tillväxt (mål 8) och hållbara industrier (mål 9).

Nästa mål: Fredliga och inkluderande samhällen

 • Humla sitter på en klöverblomma

  Naturvårdsplan

  Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2015.

 • Två träd med gräs i förgrunden

  Skyddsvärda träd

  Sverige har ett av Europas största bestånd av stora och gamla träd. Det för med sig ett stort avsvar för de äldre lövträden.

 • Öring i hela Hjoån

  För 30-40 år sedan var Hjoån i mycket dåligt skick. Vätternöringens ursprungliga vandringsvägar hade skurits av när människan började utvinna kraft ur ån. Dalgången användes som soptipp och giftiga ämnen släpptes ut i ån. Idag är Hjoåns dalgång ett naturreservat med stor biologisk mångfald där både öring och harr kunnat återfå sina forna reproduktionsområden. Läs mer om den fantastiska förvandlingen!

 • Jungfrulin på äng

  Gräsytor förvandlas till blomrika miljöer

  Har du lagt märke till att vi låter gräset växa där det tidigare var klippta gräsytor? Det gör vi för att skapa blomrika miljöer som gynnar våra livsviktiga pollinerare.

 • Invasiva växten lupiner på äng

  Invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Vad du gör som privatperson spelar stor roll, vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

 • Djur-, miljö- och hälsoskydd

  På den här sidan finns information om vem som har hand om miljö- och hälsoskydd i Hjo kommun samt djurskydd.