Personuppgifter och allmän handling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Offentlighetsprincipen är central i Sverige. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet.

Alla, både svenskar och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. 

 • En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, d.v.s. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

 • Kommunen måste hålla alla handlingar ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium som finns i Stadshuset. Om du vill begära ut en handling är du välkommen att kontakta kommunens registrator genom Kontaktcentret på 0503-350 00.

 • Du kan läsa allmänna handlingar i kommunens lokaler och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

 • Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

 • Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".  I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

 • Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

 • Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Du kan klaga om du nekas att ta del av en handling, i så fall ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

 • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom hela Vård och Omsorg. Varje medarbetare i Vård och Omsorg får information om tystnadsplikten och får skriva under på att man förstått innebörden av tystnadsplikten.

  Läs mer under "sekretess och tystnadsplikt" under Stöd och omsorg. 

 • Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

  Du kan läsa mer på Datainspektionens webbsida.