Placering av en ny skola i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Förvaltningen har sedan en tid tillbaka utrett ett antal tänkbara områden för placering av ny skola med plats för 7 klasser, sammanlagt ca 170 elever, från förskoleklass till årskurs sex.

Arbetet har löpande avrapporterats till planeringskommittén och har mynnat ut i två tänkbara placeringar/ lösningar. Det ena alternativet innebär att Hammarnskolan byggs ut och det andra alternativet är att en skola byggs på ett kommunägt markområde utmed Falköpingsvägen.

Alternativet att bygga ut Hammarnskolan är det alternativ som förvaltningen föreslår att den fortsatta utredningen ska fokusera på. Motiven för detta är:

  • att Hammarnskolan är en mycket väl fungerande skola med tydlig verksamhetsidé och goda resultat vilket skulle kunna komma fler elever till godo.
  • det finns fördelar för eleverna med en något större skola, eftersom möjligheterna till socialt samspel ökar.
  • Hammarnskolans läge är bra sett till upptagningsområdena i Hjo tätort.
  • att det skulle kunna vara den mest kostnadseffektiva lösningen

I denna förstudie föreslår förvaltningen:

  • att det fortsatta arbetet inriktas på att utreda möjligheterna att lösa behovet av ytterligare en F-6 skola, med plats för sju klasser, genom att bygga till Hammarnskolan.
  • att en ny detaljplan tas fram för området i syfte att möjliggöra en utbyggnad av Hammarnskolan.

Läs hela förstudien om Hammarnskolan

Slutligt beslut om var den nya skolan ska byggas fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni. Inför detta beslut ska förvaltningen redovisa:

  • Förslagets konsekvenser ur verksamhetens perspektiv. Detta ska genomlysas tillsammans med elever, föräldrar, personal och närboende. Det är viktigt att den fysiska miljön ger möjlighet att bevara och utveckla den pedagogiska verksamhetsidén som kännetecknar skolan.
  • Placering av den nya byggnaden och behovet av anpassningar i befintlig byggnad samt lösningar för trafiksituation/ säkra skolvägar, angöring och parkering. Planarbetet är påbörjat men förutsättningarna kommer tydliggöras under det fortsatta arbetet.
  • Kostnadsjämförelse mellan utbyggnad Hammarnskolan och nybyggnation vid Falköpingsvägen.

Kontaktperson:

Barn- och utbildningschef Katarina Levenby
telefon 0503-351 81
E-post: katarina.levenby@hjo.se