Detaljplaner

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

I detaljplanen samordnas de praktiska, tekniska, sociala, ekonomiska, juridiska, estetiska och demokratiska förutsättningar som fordras för att kunna bygga vägar, industrier, bostäder, centrumkvarter med mera. I planen läggs fast vilken mark som skall vara gata, torg, park eller kvartersmark. Här tar man också ställning till vilken sorts verksamhet som får förekomma inom kvarteret och hur stor del av kvarteret som får bebyggas.

Till skillnad från översiktsplanen är en detaljplan en juridiskt bindande handling som reglerar användningen av marken inom ett begränsat område och utformningen av bebyggelsen. 

Detaljplanen föregår ofta bygglovskedet. Bygglovshanteringen blir därmed förenklad. Berörda fastighetsägare har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Genomförandetiden varierar mellan 5-15 år. 

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det politiska ansvaret för detaljplanearbetet delas mellan Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden. Framtagandet av detaljplaner regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). I Hjo kommun är det byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som beslutar att anta en detaljplan.