Underrättelse om granskning av ny detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Norr 5:8, norr om Hjo stadspark. Planförslagets syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. Området föreslås utnyttjas för bostadsändamål. Planen har varit på samråd hos berörda sakägare och myndigheter under perioden 2017-12-19 – 2018-01-28. Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande översiktsplan, ÖP2010. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

Granskningstid: 2019-06-25 – 2019-08-13

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30. Dag före helgdag 07.30-12.00. Kulturkvarteret Floragatan 1, öppet alla dagar 10.00-18.00.

Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 25 juni på Hjo kommuns hemsida:
https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-planarbete/aktuella-planer/

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-08-13. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson (dock först efter semestern 19 juli), telefon växel 0503-350 00.

 

HJO KOMMUN
Byggnadsnämnden