Underrättelse om granskning av ny detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Spettet. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen.

Inom planområdet gäller idag markanvändningen Industri. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter inom det föreslagna planområdet samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan ÖP2010.

Granskningstid: 2020-05-26 - 2020-06-10


Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 07.30 - 16.00

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo eller via e-post till byggnadsnamnden@hjo.se, senast 2020-06-10. Frågor besvaras av planarkitekt Louise eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.