Underrättelse om granskning av detaljplan för kvarteret Köpmannen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Planförslaget har varit ute på samråd 2018-05-29 - 2018-06-18 och sedan bearbetats utifrån den information som framkommit. Förslaget ska därefter vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Granskningstid: 2018-08-08 – 2018-08-24

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Köpmannen 1, beläget väster om Stora Torget i Hjo stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att komplettera bostadsanvändningen med centrumanvändning. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

Granskningstid: 2018-08-08 – 2018-08-24

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30.                     
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet måndag – söndag 10.00-18.00. Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 8 augusti på Hjo kommuns hemsida: https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-planarbete/aktuella-planer/

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2018-08-24.Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, charlotte.paulsson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.