Samråd om ny detaljplan för Rättvisan 6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Fastigheten Rättvisan 6 ligger vid församlingshemmet i Hjo och gränsar i norr och väster till Regeringsgatan. Syftet med planförslaget är att kunna genomföra en fastighetsreglering som medför att Rättvisan 6 anpassas i enlighet med befintliga förhållanden när det gäller ägande och nyttjande av mark, samt att bevara fastighetens kulturhistoriska värden.

Planförslaget innebär också att tomtindelning T103 upphävs inom planområdet. Planändringen strider inte mot Översiktsplan 2010. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

Samrådstid: 2020-03-06 - 2020-03-29

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A: vardagar 7.30 - 16.00
Kulturkvarteret, Bangatan 1B: Öppet: Måndag, tisdag, torsdag: 10 - 19, Fredag: 10 - 17, Lördag: 11 - 15, onsdag och söndag stängt

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2020-03-29. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.