Samråd om ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad. Planområdet ligger på Långgatan 4, nära Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska kvalitéer som befintlig huvudbyggnad har. Planförslaget innebär att en ny ca 8 meter hög byggnad med bostads- och centrumändamål blir möjlig att uppföra på mark som i gällande detaljplan inte får bebyggas. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen.

Samrådstid: 2019-01-17 – 2019-02-17


Utställningslokaler
:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30.  
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet
9-19 måndag – onsdag, 9-20 torsdag, 9-16 fredag,10-13 lördag

Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 17 januari på Hjo kommuns hemsida:
https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-planarbete/aktuella-planer/

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-02-17. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.