Samråd om ny detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster, i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avses knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Samrådstiden är 2018-04-13 - 2018-05-06.

Planområdet är beläget i Hjo stads sydvästra del, väster om Knäpplans förskola. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som strategiskt utvecklingsområde och är delvis detaljplanelagt sedan tidigare (detaljplan D204). Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Samrådstid: 2018-04-13 – 2018-05-06

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30.
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet måndag – onsdag 9-19, torsdag 9-20, fredag 9-16, lördag 10-13. Valborgsmässoafton har stadshuset öppet 07.30-12 och Kulturkvarteret 13-17, första maj stängt.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2018-05-06. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson eller planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.