Samråd om Ny detaljplan för Ärlan 7, Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Förvaltningen har upprättat ett förslag till Ny detaljplan för Ärlan 7 i Hjo stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av två bostadshus på fastigheten och införa skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planen hanteras genom standardförfarande. Planändringen bedöms ske i enlighet med intentionerna i översiktsplanen.

Samrådstid: 2021-05-03 – 2021-05-24

Från och med 2021-05-03 finns planförslaget tillgängligt i Hjo stadshus, Torggatan 2A, under husets ordinarie öppettider.

Samrådsmöte kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams den 20/5 kl. 19.00: Anmälan skickas till charlotte.paulsson@hjo.se senast 18/5.

Den som inte senast under samråds- och /eller granskningstiden framfört skriftliga synpunkter mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 541 81 Hjo eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast . Frågor besvaras av stadsarkitekt, charlotte.paulsson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden