Samråd om ny detaljplan på Åran 2

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Detaljplanen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

OBS! NY SAMRÅDSTID

Samrådstid: 2019-01-07 – 2019-02-14

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30. Kulturkvarteret Floragatan 1, öppet måndag - onsdag 9.00-19.00, torsdag 9.00-20.00, fredag 9.00-16.00 och lördag 10.00-13.00. Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 7 jan på Hjo kommuns hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

Samrådsmöte kommer att ske 2019-01-19 kl. 15:00 i Estridsalen i Kulturkvaretet 

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-02-14. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, telefon växel 0503-350 00.