Samråd om ändring av detaljplan för Vågen 1 m.fl.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen för Vågen 1 m.fl. i Hjo stad. Syftet med ändringen är att möjliggöra för annan centrumverksamhet utöver handel och kontor i det tidigare Domusvaruhuset på fastigheten Åran 2 samt att möjliggöra ett permanent bygglov för den befintliga restaurangens inglasade matsalsdel på fastigheten Vågen 1.

Restaurangen ligger i bottenplanet på det flerbostadshus som omfattar fastigheten Vågen 1. Tillbyggnaden ligger däremot på fastigheten Norr 3:59. Den inglasade tillbyggnaden har ett tidsbegränsat lov som löper ut våren 2020. Ett permanent bygglov har inte kunnat meddelas eftersom tillbyggnaden är placerad på allmän platsmark (PARK). Planprocessen genomförs som standardförfarande. Detaljplanen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

Samrådstid: 2019-11-20 – 2019-12-11

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30.

Kulturkvarteret Floragatan 1. Öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10.00-19.00, fredag 10.00-17.00, lördag 11.00-15.00, onsdag, söndag stängt. Tisdag 3/12 stänger hela Kulturkvarteret klockan 18.00.

Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 20 nov på Hjo kommuns hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

Samrådsmöte kommer att ske 2019-12-03 kl. 19.00 i Fullmäktigesalen i Stadshuset.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-12-11. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, telefon växel 0503-350 00.

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden