Samråd om ny detaljplan för Rönnen 19 i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Rönnen 19. Planområdet ligger utmed Falköpingsvägen, nordväst om kyrkogården.

Planen syftar till att utöka användning av fastigheten till att omfatta lokaler för verksamhet förutom bostadsändamål, anpassa byggrätt till befintlig bebyggelse och införa skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010.

Samrådstid: 2018-08-31 – 2018-09-28

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30. 
Kulturkvarteret, Floragatan 1, 13-19 måndag – onsdag, 13-20 torsdag, 10-16 fredag, 10-13 lördag
Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 2018-08-31 på Hjo kommuns hemsida.

Samrådsmöte kommer att hållas 2018-09-06 i Hjo stadshus kl. 18.30 

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2018-09-28. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, charlotte.paulsson@hjo.se
telefon växel 0503-350 00.