Pågående planarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Spettet. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen.

 • Ändring av stadsplan S33, fastigheten Vega 10 är antagen

  Byggnadsnämnden i Hjo kommun har den 10 december antagit Ändring av stadsplan S33, fastigheten Vega 10 i Hjo stad, §101. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 17 december och beräknas vinna laga kraft 8 januari 2020.

 • Meddelande om laga kraft, Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

  Kommunfullmäktige i Hjo kommun har den 17 oktober antagit Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 23 oktober och har vunnit laga kraft den 14 november 2019.

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd)

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Norr 5:8, norr om Hjo stadspark. Planförslagets syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. Området föreslås utnyttjas för bostadsändamål. Planen har varit på samråd hos berörda sakägare och myndigheter under perioden 2017-12-19 – 2018-01-28. Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande översiktsplan, ÖP2010. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

 • Samråd om ny detaljplan på Åran 2

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte var att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Efter länsstyrelsens yttrande avser kommunen att arbeta om planförslaget. Planen kommer att samrådas på nytt när nya planhandlingar är framtagna. När detta kommer att ske vet vi inte i dagsläget.

 • Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. har vunnit laga kraft

  Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta planförslaget för ny detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. Efter att beslutet överklagats till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och Miljööverdomstolen har detaljplanen vunnit laga kraft 2019-03-14.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster i Hjo stad har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-11 ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avser knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Beslutet har vunnit laga kraft 2019-01-04.