Pågående planarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan på Duvan 6, Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad. Planområdet ligger på Långgatan 4, nära Stora torget. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som befintlig huvudbyggnad har. Planförslaget innebär att innergården får en ny byggrätt för ett flerfamiljshus á fem lägenheter.

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd)

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Norr 5:8, norr om Hjo stadspark. Planförslagets syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. Området föreslås utnyttjas för bostadsändamål. Planen har varit på samråd hos berörda sakägare och myndigheter under perioden 2017-12-19 – 2018-01-28. Detaljplaneförslaget strider inte mot gällande översiktsplan, ÖP2010. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

 • Ändring av detaljplan D177 i Korsberga har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden beslutade den 2 juli 2019 att anta Ändring av detaljplan D177, i Korsberga. Beslutet har vunnit laga kraft den 27 juli 2019.

 • Antagande av detaljplan för Rönnen 19

  Byggnadsnämnden beslutade om att anta ny detaljplan för Rönnen 19, Hjo stad. Beslutet anslogs på kommunens hemsida den 12 juni och detaljplanen beräknas vinna laga kraft den 3 juli 2019.

 • Samråd om ny detaljplan på Åran 2

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte var att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Efter länsstyrelsens yttrande avser kommunen att arbeta om planförslaget. Planen kommer att samrådas på nytt när nya planhandlingar är framtagna. När detta kommer att ske vet vi inte i dagsläget.

 • Ny detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Spettet. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen.

 • Ändring av detaljplan D154 i Hjo stad har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden antog 2019-03-05 ändring av detaljplan D154. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2019-03-13 och har vunnit laga kraft 2019-04-04.

 • Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. har vunnit laga kraft

  Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta planförslaget för ny detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. Efter att beslutet överklagats till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och Miljööverdomstolen har detaljplanen vunnit laga kraft 2019-03-14.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster i Hjo stad har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-11 ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avser knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Beslutet har vunnit laga kraft 2019-01-04.