Pågående planarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.

 • Samråd om ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad. Planområdet ligger på Långgatan 4, nära Stora torget.

 • Samråd om ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny skola på del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Samrådstiden är 2019-01-15 - 2019-02-12.

 • Samråd om ny detaljplan på Åran 2

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Detaljplanen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

 • Detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster i Hjo stad har vunnit laga kraft

  Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-11 ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avser knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Beslutet har vunnit laga kraft 2019-01-04.

 • Antagande av detaljplan för del av kvarteret Kofoten

  Byggnadsnämnden antog 2018-06-27 ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Kofoten, Hjo stad.

 • Antagande av detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m.

  Hjo kommun arbetar sedan 2009 med en ny detaljplan för att utvidga industriområdet i östra Korsberga, norr om Hjovägen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta detaljplanen, beslutet har överklagats och ärendet skickats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

 • Ändring av detaljplan D154

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D154. Ändringen gäller fastigheten Eldaren1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad.

 • Ny detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Spettet. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen.

 • Ny detaljplan för fastigheten Rönnen 19 i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Rönnen 19. Planområdet ligger utmed Falköpingsvägen, nordväst om kyrkogården.

 • Ny detaljplan för fastigheten Norr 5:8 (Sjöryd) i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Norr 5:8 (Sjöryd), norr om Hjo stadspark.