Antagande av detaljplan för Rönnen 19

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden beslutade om att anta ny detaljplan för Rönnen 19, Hjo stad. Beslutet anslogs på kommunens hemsida den 12 juni och detaljplanen beräknas vinna laga kraft den 3 juli 2019.

 

Planförslaget avser en utökad användning av fastigheten till att även omfatta lokaler för försäljning och hantverk, att tillskapa ytterligare byggrätt för bostadsändamål samt att anpassa "prickmarken" efter befintlig bebyggelse.

Planen har varit ute på granskning hos berörda sakägare och myndigheter mellan 2019-04-23 – 2019-05-14. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på kulturkvarteret samt på kommunens hemsida. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Planen har hanterats genom standardförfarande och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.